ساختمان چهار طبقه شهرداری

ساختمان چهار طبقه شهرداری منطقه چهار تهران.