ساختمان یک طبقه دانشگاه صنعتی شیراز

پروژه ساختمان اداری یک طبقه داشگاه صنعتی شیراز.