بیمارستان نمازی

تصاویر پروژه بیمارستان نمازی واقع در شهر شیراز.