توسعه پایدار در صنعت ساختمان

صنعت ساختمان و توسعه پایدار

توسعه پایدار و محیط زیست در فعالیت های صنعت ساختمان توجه متخصصان امر را در اغلب کشور های جهان به خود جلب کرده است. از مشخصه های بارز و مشکل ساز صنعت ساختمان سازی کشور به کارگیری مصالح ساختمانی مدرن با استفاده از روش های ساخت و ساز سنتی است. این شیوه ساخت و ساز در کشور نشان داده است که مشکلات کمی (برآورده کردن نیاز ها) و کیفی (مقاومت مناسب ساختمان ها در برابر زلزله، کوتاهی عمر مفید بنا، فرسایش به علت عوامل اقلیمی، تولید ضایعات ساختمانی بیش از حد در حین احرا، ناکارایی امکان بازیافت مصالح ساختمانی و غیره) را به همراه دارد.
ادامه مطلب

آموزش پایداری کره

آموزش پایداری کره

The Education of Sustainable Architecture
(Proposed for Master Degree)

Buildings have diverse effects on the environment during their entire life cycles. To achieve environmental sustainability in the building sector, it is crucial to educate architecture students in environmental issues, which is called Sustainable Architecture. Growing concern to promote sustainable development requires an effective response from the education sector. In this context, Universities have a special responsibility considering the additional multiplication effect of the emerging contents in the training of new generations of professionals and the need to transfer actions into the practice of sustainability.

ادامه مطلب

جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﻴﺮ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳــﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳــﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻱ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴــﺖ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﭼﻬﻞ درﺻــﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژﻱ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﺼﺮف ﻣﻰ کند و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﻴﺰ در آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﺎﻱ زﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳﻬﻴﻢ اﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎرﻱ ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻼش کرد.
ادامه مطلب