معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی ﺳﺮد ﻧﻮرد

معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی سرد نورد

با ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ، داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ روزﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﺪف، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ادامه مطلب