توسعه پایدار در صنعت ساختمان

صنعت ساختمان و توسعه پایدار

توسعه پایدار و محیط زیست در فعالیت های صنعت ساختمان توجه متخصصان امر را در اغلب کشور های جهان به خود جلب کرده است. از مشخصه های بارز و مشکل ساز صنعت ساختمان سازی کشور به کارگیری مصالح ساختمانی مدرن با استفاده از روش های ساخت و ساز سنتی است. این شیوه ساخت و ساز در کشور نشان داده است که مشکلات کمی (برآورده کردن نیاز ها) و کیفی (مقاومت مناسب ساختمان ها در برابر زلزله، کوتاهی عمر مفید بنا، فرسایش به علت عوامل اقلیمی، تولید ضایعات ساختمانی بیش از حد در حین احرا، ناکارایی امکان بازیافت مصالح ساختمانی و غیره) را به همراه دارد.
ادامه مطلب

معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی ﺳﺮد ﻧﻮرد

معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی سرد نورد

با ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ، داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ روزﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﺪف، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ادامه مطلب

جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﻴﺮ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳــﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳــﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻱ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴــﺖ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﭼﻬﻞ درﺻــﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژﻱ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﺼﺮف ﻣﻰ کند و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﻴﺰ در آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﺎﻱ زﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳﻬﻴﻢ اﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎرﻱ ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻼش کرد.
ادامه مطلب

امكان سنجی سيستم قاب سبک فلزی در صنعت ساختمان

امکان سنجی سیستم قاب سبک فلزی در صنعت ساختمان

نیاز شدید جامعه به مسکن این واقعیت را آشکار کرده است که استفاده از سیستم سنتی در امر ساخت و ساز جوابگوی نیاز جامعه نخواهد بود. لذا استفاده از سیستم ساختمانی با پتانسیل تولید صنعتی و پیش ساخته پاسخگوی نیازهای کمی و کیفی کشور را می تواند برآورده کند. یکی از اینگونه سیستم ها، سیستم قاب سبک فلزی LSF می باشد که نه تنها امکان تولید صنعتی آن وجود دارد بلکه سبک بودن سیستم باعث کاهش نیروهای اینرسی در هنگام زمین لرزه خواهد بود و در نتیجه آسیب پذیری تحت زمین لرزه های آتی را کمتر خواهد کرد.

ادامه مطلب