معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی ﺳﺮد ﻧﻮرد

معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی سرد نورد

با ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ، داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ روزﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﺪف، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ادامه مطلب

امكان سنجی سيستم قاب سبک فلزی در صنعت ساختمان

امکان سنجی سیستم قاب سبک فلزی در صنعت ساختمان

نیاز شدید جامعه به مسکن این واقعیت را آشکار کرده است که استفاده از سیستم سنتی در امر ساخت و ساز جوابگوی نیاز جامعه نخواهد بود. لذا استفاده از سیستم ساختمانی با پتانسیل تولید صنعتی و پیش ساخته پاسخگوی نیازهای کمی و کیفی کشور را می تواند برآورده کند. یکی از اینگونه سیستم ها، سیستم قاب سبک فلزی LSF می باشد که نه تنها امکان تولید صنعتی آن وجود دارد بلکه سبک بودن سیستم باعث کاهش نیروهای اینرسی در هنگام زمین لرزه خواهد بود و در نتیجه آسیب پذیری تحت زمین لرزه های آتی را کمتر خواهد کرد.

ادامه مطلب