جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﻴﺮ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳــﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳــﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻱ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴــﺖ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﭼﻬﻞ درﺻــﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژﻱ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﺼﺮف ﻣﻰ کند و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﻴﺰ در آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﺎﻱ زﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳﻬﻴﻢ اﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎرﻱ ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻼش کرد.
در اﻳﻦ ﻣﻴــﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎران انکارﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳــﺖ. در اﻳﻦ راﺳــﺘﺎ داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮد وارد ﻋﻤﻞ ﺷــﺪه و دوره ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی اﻳــﻦ ﺗﺨﺼﺺ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎ را ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﻫﺎﻱ ارزﻳﺎﺑﻰ ﭘﺎﻳﺪارﻱ در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ کار ﺑﺴﺖ.

دانلود مقاله

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *