آموزش پایداری کره

آموزش پایداری کره

The Education of Sustainable Architecture
(Proposed for Master Degree)

Buildings have diverse effects on the environment during their entire life cycles. To achieve environmental sustainability in the building sector, it is crucial to educate architecture students in environmental issues, which is called Sustainable Architecture. Growing concern to promote sustainable development requires an effective response from the education sector. In this context, Universities have a special responsibility considering the additional multiplication effect of the emerging contents in the training of new generations of professionals and the need to transfer actions into the practice of sustainability.

ادامه مطلب

امكان سنجی سيستم قاب سبک فلزی در صنعت ساختمان

امکان سنجی سیستم قاب سبک فلزی در صنعت ساختمان

نیاز شدید جامعه به مسکن این واقعیت را آشکار کرده است که استفاده از سیستم سنتی در امر ساخت و ساز جوابگوی نیاز جامعه نخواهد بود. لذا استفاده از سیستم ساختمانی با پتانسیل تولید صنعتی و پیش ساخته پاسخگوی نیازهای کمی و کیفی کشور را می تواند برآورده کند. یکی از اینگونه سیستم ها، سیستم قاب سبک فلزی LSF می باشد که نه تنها امکان تولید صنعتی آن وجود دارد بلکه سبک بودن سیستم باعث کاهش نیروهای اینرسی در هنگام زمین لرزه خواهد بود و در نتیجه آسیب پذیری تحت زمین لرزه های آتی را کمتر خواهد کرد.

ادامه مطلب