معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی ﺳﺮد ﻧﻮرد

معرفی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی سرد نورد

با ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ، داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ روزﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﺪف، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی، ﭘﻼﺳﺘﺮ ﮔﭻ و ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد، دارای ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدهای در آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی اﻏﻠﺐ دارای دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻮده و ﺳﻘﻒﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو روش ﭘﺮوﻓﯿﻞﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدی و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزه ﺳﺒﮏ فولادی در ساختمان های مسکونی پرداخته شده است.

دانلود مقاله

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *